Printable Version


+-+ VNY2K - Vietnamese2020
|---+ Sửađổi cáchviết chữViệt
+-----+ Topic: Cvm_z - Chữviếtmới tạm thời không dấu,mũ.-- Kiểugõ mới - Đơn dấu. by vothiencancan


Author: vothiencancan posted on 2/8/2011 6:27:11 PM


CHỮ VIẾT - KHÔNG DẤU
KiểuGõ Nhanh - Cvm_z
(]u'x viet-zog dyas .Kieur gox zaz)

A.Giới thiệu
B.Quy tắc biến đổi 56 vần có mũ
C.Chữ ghep thay thế
D.Cac giải phap khac
E.Lời ngỏ.

A. GIỚI THIỆU
Bài này trình bày Kiểu viếtchữ khôngdấu và Kiểugõnhanh có hệthống ,logic cho chữ Việt,gầngũi kiểu gõ Telex,dùng hoàntoàn chữ cái Latin,ngắngọn,dễhiểu, vẫn đảmbảo nghĩa từ ngữ.Chúng hữu ích trong:
- CNTT,cac trương trình phần mềm Việt,(Windows Vista,Linux, MySQL...),email,viết văn bản,“Chat” trên mạng, viết tin nhắn ở điệnthoại di động, dễ dàng sửdụng trên khắp Thế giới,khi không có càiđặt phầnmềm bộgõ Việt .vv...
- Cài đặt vào trang “Gõ Tắt” ở các bộ gõ chữ Việt ,để khi gõ Cvm_z mà máytính vẫn hiệnra chữ
Việt có dấu,viết nhanh,tiết kiệm thời gian,(được thửnghiệm trong bộ gõ http://winvnkey.sf.net :<Macros:Tự bung câp 2 .Vần kiểu tựdo 5> , ngắn hơn khoảng 25% kí tự so với Telex &Vni).

Dấu thanh :
S= sắc , F= huyền , R= hỏi , X= ngã , J= nặng

B.QUY TĂC BIẾN ĐỔI 56 VẦN:

1-Côngthức Vần CóQuyTắc:Vần Đơn,Mũ -Có phụâm cuối.(Thay mũ và phụâm cuối ):
T P C N M NG
Q [ V D K G 1/. â , ô , ê , ư
W ] B Z L H 2/. ă , ơ

T=Q,W . P= [ , ] . C= V,B . N= D,Z . M = K,L . NG= G,H
vídụ: Bổng = Bogr ( ông=og) , (boongr <Telex>,bo6ng3<Vni>),(đối chiếu cột phụ âm cuối Ng & nguyên âm đơn,mũ Ô hàng 1 , suy ra G đặt sau nguyên âm,chú ý nguyên âm không viết mũ.Mỗi hàng phụ âm cuối thay thế ứng với hàng nguyên âm có mũ.)

* Bảng chi tiết biến đổi 34 vần Có quytăc đơn,mũ có phụ âm cuối:
ÂT=AQ, ÂP=A[, ÂC=AV, ÂN=AD, ÂM=AK, ÂNG=AG
ĂT=AW, ĂC=AB, ĂM=AL, ĂNG=AH
ÔT=OQ, ÔP=O[, ÔC=OV, ÔN=OD, ÔM=OK, ÔNG=OG
ƠT=OW, ƠP=O], ƠC=OB, ƠN=OZ, ƠM=OL, ƠNG=OH
ÊT=EQ, ÊP=E[, ÊC=EV, ÊN=ED, ÊM=EK, ÊNG=EG
ƯT=UQ, ƯP=U[, ƯC=UV, ƯN=UD, ƯM=UK, ƯNG=UG

2. Vần Đơn ,Mũ - Không phụ âm cuối:(thay nguyên âm mũ ):
Â=AA, Ă=A'
Ô=OO, Ơ=O'
Ê=EE
Ư=U'
- lee=lê , bo'r=bở

3.Vần BấtQuyTắc :(Bỏ mũ và thaythế 22 vần nguyên âm ghep &đơn):
a/ Bỏ mũ vần nguyên âm:
uâ=uaa=ua=ya, uô=uoo=uo, uê=uee=ue
uyê=uye=ye ,yê=yee=ye, ưu=u'u=uu
ênh=eenh=enh,êch=eech=ech, êu=eeu=eu, iê=iee=ie

b/Thay thế vần nguyên âm:
ây=aay=ey, âu=aau=ae, ăp=a'p=u], ăn=a'n=uz
ươ=uo'=ou, ưa=u'a=ea, ưi=u'i=ul, iêu=ieeu=iy
oă=oa'=yo, ôi=ooi=oy,ơi=o'i=io, ơư=o'u

Vd: Xuân=xuan=xyan, cây=caay=cey,cấy=ceys,cương=coung , cường=cuo'ngf=coungf
Chú ý: -Cac nguyên âm đơn không mũ a,u,i,y,o,e, ;nguyên âm ghep không mũ ao,ai,ay,oa,oe,eo,uy,...và nguyên âm ghep thay thế (Bấtquytắc) dùng chung phụ âm cuối cũ:T,P,C,N,M,NG,NH,CH,và cac nguyên âm. Nguyên âm ghep không mũ,cũ vẫn để nguyên ( toe,kia,toán=toans ,hoan=hoan,...)
-----------------------------------------------------------------------------

*Trường hợp Riêng: - Vần uâ: <uâ=ua=ya>, ua+(n,m,t,c,p,ng)=uâ(n,m,t,c,p,ng). Uâ vẫn có thể làm vần ua .không phụ âm cuối là ua, có phụ âm cuối là uâ.vd :lúa=luas,(ua=ua),luân=luan (ua=uâ),tuất=tuat(s).
- Phụ âm đầu Q : *. bỏ U sau Q ,với nguyênâm ghép không mũ (ue, ua ,uy,uo ).*. Q+U (có U , là nguyên âm ghep có mũ ,cũ). vd:quên=quen (uê=ue), quen=qen, quy=qy, quyết=qyet(s)(uen=en),quân=quan,quan=qan,quán=qans,quần=qyanf=quanf.
- Phụ âm cuối C,T,P,CH: từ đi sau chỉ có 2 âm tiết Sắc và Nặng. Có thể bỏ dấu Sắc S với nguyên âm đơn không mũ và nguyên âm ghép thay thế .vd : tét=tet,tẹt=tetj,hic,ut,ac,ip,khách=khach,thuốc=thuoc,thuộc=thuocj....
- Vần mũ,đơn có phụ âm cuối thay thế :T=Q,W, ;P=[,] ; C=V,B cũng không viet dấu sắc S .vd: tất=taqs=taq,thật=thaqj ,sắp=su](s)=su]
- Vần ( ye = uyê): có phụ âm đầu ye = uyê ,không phụ âm đầu ye = yê ,uye=uyê.vd: uyên = uyen ,yên = yen ,tuyên=tyen, yếm=yems .
- Vần : ăn=uz , ăp=u] ,không theo công thưc,vì z= nh, ]= ch (làm chữghep, phụ âm cuối). anh=az,ach=a],cắn=cuzs.
- Dấu gạch ( ' ) đặt trước nguyên âm, làm nguyên âm dài : 'o ,'a ,'u ,'e (vd: xoong = x'ong),sôống=s'oogs=soogs
- Chú ý : Cvms_z chỉ giải quyết từ đơn. Dùng làm Kiểugõ ra dấu ,thì ngăn cach 1 khoảng trống (phím cách),không viết dính liền từng từ.
-----------------------------------------------------------------------------------------

* Cấu tạo từđơn : Phụâm đầu + Vần nguyên âm + Phụâm cuối +Thanh dấu
- Phụ âm cuối Cũ : N, M, NG, NH, P, T, C, CH và nguyên âm A,U, I ,O, Y ,E.(dùng chung cho nguyên âm đơn ,ghép không mũ,và nguyên âm ghep thay thế<Bấtquytắc>)
- Phụ âm cuối Mới: T=Q,W ; P=[,] ; C=V,B ; N=D,Z ; M=K,L ; NG=G,H (chỉ dùng riêng cho vần nguyên âm đơn, mũ, có phụ âm cuối <Cóquytắc>).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C - Chữ ghép tương đồng:
Z= NH , W= KH, F= PH, J=GI, [=TH , ]=CH ,( / )=NGH=NG, ( ' )=D'=Đ

Truyện Kiều (Nguyễn Du)
Cvm_z
1.Tral nal tro/ coix /ouif ta,
]u'x taif ]u'x mezj weos laf get zau.
Trair qa moqj cuocj beer dae,
Zugx 'ieuf trog [eys maf 'au 'ozs lo/f.
5.Laj jif bir sab tu' fo/,
Triof xaz qen [ois mas hogf 'azs gen.
Caor [ol ladf jo'r trouc 'enf,
Fo/ tizf coor lucj conf tryenf su'r xaz.
Rahf:Nal Ja-tizx trieuz Miz...
dịch
1.Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
5.Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.
Rằng: Năm Gia-tĩnh triều Minh...

Rât mong được sự đóng góp và phản biện của cac bạn
Vì một kiểu viết chữ Không Dấu thuận tiện trong CNTT.

http://vn.360plus.yahoo.com/chuvietmoi_009/

End of Printable Version


NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2022 vny2k.com