Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

TIẾNG VIỆT NÀO CHO THẾ KỶ TỚI?
:: Diễnđàn tiếngViệtVNY2K - Vietnamese2020Sửađổi cáchviết chữViệt
Tácgiả
Tiểumục bàiđăng trước | bàiđăng kế »
vothiencancan

Ziendan.net

Hồsơ
Gianhập: Feb.19.2010
Nơicưtrú: gsgggggf
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
IP: IP ghinhập
TIẾNG VIỆT NÀO CHO THẾ KỶ TỚI?

TIẾNG VIỆT NÀO CHO THẾ KỈ 21 &CAC THẾ KỈ TỚI?

ChữViếtMới (CVM) khử dấu,mũ tựa kiểu gõ Telex .
Tiện ích CNTT

1. TRƯỜNG HỢP 1 Khi viết từ ngữ ''có thanh dấu'' thì thay dấu ,mũ bằng chữ Cái đặt ở cuối Từ ngữ:

huyền 1à 2á 3ả 4ã 5ạ(cộtnặng)

1 B D F G H (a, o, ua, uo,e,u,i,y) hàng1

2 J K L Q R (ă, ô, uă, uô, ê,ư ) hàng2

3 S V W X Z (â, ơ, uâ, uơ ) hàng3

vídụ: CƯỜNG = CUONGS (đối chiếu dấu huyền cột 1 & nguyên âm ƯƠ hàng 3 suy ra ''S'' đặt ở cuối từ .Ta đối chiếu 5 cột Dấu với 3 hàng nguyên âm nằm theo thứ tự hàng suy ra chữ Cái cần thay thế cho dấu và mũ.Tương tự: làm=lamb,lằm=lamj,lầm=lams (B,J,S là cột dấu huyền1 ứng với 3 hàng nguyên âm). làm=lamb,lám=lamd,lảm=lamf,lãm=lamg,lạm=lamh (''A''nguyên âm hàng 1) ,cẩm=camw,rốc=rock, rềjoice=rejjoice, daví=david , băngkốc=baangkock, Barắc Ôbama=Barack Oobama, đắc lắc=d'acklack, lê=lee, ợran=orran, Mệcedes= Mercedes, Irắc=Irack, cà phê=cabfee, sýney=sydney, Pắc Kinh Sung=Pack Kinh Sung ,cặd=card,gì=jib,kẹp=keph,hạt=hath ....

-TỪ DÀI: bốông=boongk, kéep=keep,soóng=soongd

Một vài từ trùng với tiếng Anh khá thú vị .(chú ý:nguyên âm được giữ nguyên như hàng 1,không viết dấu và mũ,chỉ thêm chữ Cái đặt ở cuối mỗi từ ngữ.).Loại đi cac chữ M,N,P,T,C vì các từ này thường đặt sau từ ngữ.Bảng công thức trên sắp theo thứ tự bảng chữ cái.

2. TRƯỜNG HỢP 2 Khi viết từ ngữ ''không thanh dấu'' thì nguyên âm được thay thế như său :

1.a=a 1.o=o 1. ua=ua 1. uo=uo 1.e=e

2.ă=aa 2. ô=oo, 2.uă=uaa, 2.uô=uoo , 2.ê= ee=e', ư=uu=u' , i=i

3.â=a' , 3.ơ=o' , 3.uâ=ua' , 3ươ=uo'


- TỪ DÀI: 'a= a dài , 'aa= ă dài , 'a'=â dài ,'o=o dài ,'oo=ô dài, 'o'=ơ dài, 'e= edài,'ee= ê dài,; 'u=u dài,'uu=ư dài ( < '> đặt trước nguyên âm làm chữ dài như I & Y ).Vídụ: xoong=x'ong,Cương=c'uo'ng.....

- Thay các chữ ghép său:

GI = J , KH = W , NH = Z , PH = F , Đ=D'

-- Trường hợp ngoại lệ :

- Sẻo = Seof ( khac Seoff ,đọc là Seo_f ), bể=bel (khac bell ,đọc be_l ). Khi chữ cái làm thanh dâú đi liền 2 chữ liên tục thì không còn nghĩa làm dấu nữa


- bạn= bahn=banh ,trái banh=traid baz , cũn= cugn (khác cung). Khi G,H làm dấu,mũ đi sau vần có phụ âm là N ,C thì viết trước phụ âm để phân biệt với chữ CH,NH, NG .

- Sữa = Suaq , Suẵn =Suanq ,lửa=lual,luẳm=luaml . (chú ý khi chữ làm dấu đi liền nguyên âm thì hiểu là vần Ư, khi đi sau một phụ âm thì hiểu là vần UĂ ) .

- Đối với Y& I ngắn thì dấu ở hàng 2 và 3 không còn ý nghĩa. Đối với U,Ư,E,Ê thì dấu hàng 3 cũng không có ý nghĩa .( les đọc le_s , miv đọc mi_v, chư z đọc chuu_z ).

- Các vần nguyên âm đi sau có phụ âm là C,T,CH,P thì không nhất thiết viết có dấu sắc: chát=chat,cát=cat, hát=hat,ut=ut,it,ac,ut,ap,uc,op .Vì bản thân nó phát ra âm tiết sắc rồi.

- Theo tôi, chữ viết chúng ta nên viết các Từ Gép sát lại với nhau sẽ hay hơn,không nên viết kiểu rời rạc . vídụ: cuộc sống = cuộcsống =cuocrsongk , hạnh phúc = hạnhphúc =hazhfuc.


Xu hướng đa dạng hóa cach viêt và nói trong Tiếng Việt:


- Từ ngữ thể hiện 4 trạng thái :

M > 1/ MS ( M nhẹ ,đọc uốn lưỡi nhẹ phat âm ''sờ'' ) . 2/ M ( M ngắn ,đọc bình thường ) .3/ Mm ( M dài , cách đọc kéo dài từ ngữ ra) . 4/ MZ ( M nặng, đọc uốn lưỡi nhấn mạnh từ ngữ) .Vidu: MET : = 1Mset (đọc: Met_sơ) , 2 Met, 3Mmet ( Me..t ,kéo dài từ khi đọc), 4 Mzet ( Met,nhấn mạnh khi đọc). Tương tự các chữ cái phụ âm khác cũng vậy , cũng thể hiện ở trạng thái khac nhau. CHUỐI= CHUOIK : chsuoik, chuoik,chhuoik,chzuoik.

- KHI TỪ NGỮ CÓ MỘT HOẶC HAI CHỮ CÁI ĐI LIỀN TỪ :Ta phát âm chữ ở phía trước hoặc sau từ ngữ đó theo cùng . Vidu: Blach ( đọc: bờ_lách), Lats (đọc :lat_sờ)

- Đa dạng các tổ hợp vần mang giọng điệu khacnhau : ea,ae,ion ơư (con hơư,tea,tour,thou,boóng...)


- Phát triển thêm từ ghép: PHụâm + H (uờ)


Mời các bạn cùng tham khảo và so sánh các kiểu gõ khác nhau :

DấuvớinguyênâmTelex VNI VIQR CVM
â aa a6 a^ a'
ê ee e6 e^ ee
ô oo o6 o^ oo
ă aw a8 a( aa
ơ ow o7 o+ o'
ư uw u7 u+ uu
đ dd d9 dd d'
sắc s 1 ' d,k,v
huyền f 2 ` b,j,s
nặng j 5 . h,r,z
hỏi r 3 ? f,l,w
ngã x 4 ~ g,q,x
Xóa dấu: z 0 -
Ví dụ:
Tiếng Việt Vis duj:
:Tieesng Vieejt Vi1 du5:
,Tie61ng Vie65t Vi' du.:
,Tie^'ng Vie^.t


Ví dụ: Telex VNi CVM

Phốphường : Phoos phuwowngf , Pho61 phu7o7ng2 , Fok fuongs

( 14 kí tự) ( 14kí tự) ( 9kí tự)

Tuyếnđường:Tuyeens dduwowngf , Tuye6n d9u7o7ng2 , Tuyenk d'uongs

Củ chuối : Cur chuoois , Cu3 chuo6i1 , Cufchuoik

Tiếng Việt : Tieesng Vieejt , Tie61ng Vie65t , TiengkVietr

Ta nhận thấy cách gõ từ PHỐ PHƯỜNG của Telex và VNi là (14 kí tự),còn cách gõ Cvm là (9kí tự), tức ngắn hơn 5 kí tự.

ví dụ : Phương hướng lường trước nước triều cường :

Telex: Phuwowng huwowsng luwowfng truwowsc nuwowsc trieeuf cuwowsng

VNi : Phu7o7ng hu7o71ng u7o72ng tru7o71c nu7o71c trie62u cu7o72ng

CVM: Fuo'nghuongv luongstruocv nuocv trieujcuongs

Như vậy với câu trên có 7 từ ngữ cách viết Telex và VNi là 54 kí tự, tức phải gõ bàn phím 54 lần .Còn cách viết CVM là 40 kí tự tức ngắn hơn cách telex và VNi là 14 kí tự,tức giảm 14 lần gõ bàn phím,vậy thì viết sẽ ngắn gọn và nhanh hơn nhiều. Khi viết một văn bản khoảng một ngàn từ ngữ nếu viết theo kiểu CVM thì ngắn hơn cách truyền thống khoảng 200 đến 500 kí tự. Viết trong một tiếng đồng hồ thì cach viết CVM thời gian sẽ ngắn hơn khỏang 10 đến 15 phút.

Ta thử nghiềnngẫm từ vựng tiếng Anh(world=thế giới=thekgioiv , wuold, good , internation=quốc tế=quocktek) .Nhận thấy rằng nhiều từ họ viết một đằng nói một nẻo, các từ đơn âm tiết viết sát nhau tạo thành từ ghép,thế thì chữ viết chúng ta tại sao không nhỉ?Thật ra ngôn ngữ chỉ mang tính chất tương đối của nó,cứ coi công thức ở trên là tượng trưng để chúng ta dễ hình dung ra đánh vần thôi,khi ta học từ vựng tiếng Anh thì bắt buộc học cách phát âm từng từ ngữ và cách sắp xếp thứ tự từng con chữ để trở thành từ.Nên chữ viết mới mà tôi trình bày không có gì là bận tâm cả,rất mong quý vị cùng nhau ngồi lại cùng nhìn về một hướng và mở ra một hướng mới vì sự phát triển chung. Có một bất cập cách viết CVM là nhiều người chưa quen dùng, sử dụng các chữ Cái thay cho dấu và mũ là 15 chữ.

ƯU ĐIỂM CÁCH VIẾT MỚI

- Sử dụng hoàn toàn chữ Cái Latin ,không cần bộ gõ Vietkey mà không làm mất đi ngữ nghĩa từ ngữ ,bảo vệ được văn hóa ngôn ngữ dân tộc, dễ dàng sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới

- Thuận tiện trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin , trong việc sử dụng Windows Vista,linux,mysql.....,trong xuất bản,báo chí,truyển tải dữ liệu (chat,blog,nhắn tin dtdd.......)

-Viết ngắn gọn và nhanh hơn kiểu cũ làm giảm thời gian và tăng hiệu suất kinh tế,dễ dàng hòa nhập chung với các nền ngôn ngữ khác.

-Bỏ đi các dấu và mũ dòng chữ trên trang bài viết ,văn bản gọn gàng và thoáng đẹp hơn .

-Chỉ cần dựa theo công thức 2 trường hợp ở trên,thay vì cách viế cũ một từ phải thêm 2, 3 kí tự,thì cách viết mới chỉ cần một kí tự,ngay đứa trẻ học lớp 2 cũng làm được .Dễ nhớ , dùng ,dễ phổ biến áp dụng ,thuận tiện trên trang vở viết tay cũng như trên bàn phím máy tinh một cach rộng rãi.....

Nếu Bộ Phần Mềm này được lập trình sử dụng song hành cùng với bộ gõ VNi ,Telex có thể chuyển từ cách viết mới về có dấu và mũ như truyền thống bình thường hoặc để y nguyên như vậy.

VÌ SAO CẦN CẢI CÁCH CHỮ VIẾT?

Chữ QuốcNgữ ngày nay được sáng lập bởi ông ĐắcLộ và các bậc tiền bối cách đây vài thế kỷ,từ thủa sơ khai nên nó chưa được hoàn thiện cho lắm,được Latin hóa ,thêm các dấu,mũ để thể hiện các thanh điệu ngôn ngữ dân tộc vốn phong phú trong thời buổi chữ Nôm còn thịnh hành,cho nên nó còn thô thiển.Ngày nay với thời đại bùng nổ CNTT thì nó đã bộc lộ ra nhiều khuyết điểm,gây khó khăn và tốn kém công sức,tiền bạc trong phát triển CNTT,việc sử dụng dấu ,mũ nó thường gây lỗi trong phần mềm.Vì vậy việc Chữ Mới ra đời sử dụng hoàn toàn chữ Latin mà không làm mất đi truyền thống ngôn ngữ dân tộc là rất cần thiết,vì cái tính phổ biến của chữ Latin.Đã từng có nhiều đợt cải cách chữ viết và ý kiến của nhiều vị giáo sư,học giả,những người yêu Tiếng Việt,người tiến bộ nhưng vẫn giậm chân tại chỗ,vì chưa đưa ra được giải pháp tối ưu và triệt để.Tôi mong rằng những người tâmhuyết,yêu Tiếng Việt,những người tiến bộ trong cũng như ngoài nước cùng mạnh dạn công khai trên các diễn đàn,trường học,công cộng giải pháp,ý tưởng hay nhất cho nền chữviết nướcnhà,vì chữ viết là nềntảng của giáodục.

Có hai vấn đề cốt lõi bất cập lớn nhất mà chữ viết chúng ta gặp phải: -Sử dụng quá nhiều dấu,mũ. -Từ ngữ đơn âm tiết ,rời rạc.

VUI XUA'N

Lieuq ruf been bos suoik toc bay

TizbXua'n fo'ifoiv jod heomay

QueeHuo'ng woiwsack d'austuu d'enk

D'atvNuocv chuyenlmizb catvcazd bay

Latvfatv muuanga'u d'aob lanx truc

Chanhoab nangkamv cuc xen mai

RuurXua'n vuivef cungb bangjhuuq

Ronrrag tungjtrangb thoafthich thay.

Dịch

Liễu rủ bên bờ suối tóc lay
Tình Xuân phơi phới gió heo may
Quê Hương khởi sắc đầu tư đến
Đất Nước chuyển mình cất cánh bay
Lất phất mưa ngâu đào lẫn trúc
Chan hòa nắng ấm cúc xen mai
Rượu Xuân vui vẻ cùng bằng hữu
Rộn rã từng tràng thoả thích thay.
ST

Đoạn thơ trên có 56 từ ngữ, cách viết mới viết ngắn gọn hơn 33 kí tự( tức là giảm 33 lần gõ bàn phím) .Thật ấn tượng không nào,còn chần chờ gì nữa tại sao không thể lập trình nó nhỉ?rất mong được sự đóng góp và cộng tác của quý vị,vì một nền chữ viết mới thiết thực.
xin cảm ơn.
chi tiết tại blog : http://vn.myblog.yahoo.com/clb_cvm2009/article?mid=1938

- Ngườihiệuđính: vothiencancan vào ngày Mar.23.2010, 10:25 am

-----------------------------
chuvietmoimoi

Feb.20.2010 21:55 pm
vothiencancan
Thànhviên trithức của Ziendan.com

Ziendan.net

Hồsơ
Thànhviên số: 1117
Gianhập: Feb.19.2010
Nơicưtrú: gsgggggf
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
Tổngsố bàiđăng: 9
IP: IP ghinhập
RE: TIẾNG VIỆT NÀO CHO THẾ KỶ TỚI?- Ngườihiệuđính: vothiencancan vào ngày May.24.2010, 04:54 am

-----------------------------
chuvietmoimoi

Feb.20.2010 22:00 pm
Ðềtài nầy đãcó 1 bàitrảlời kểtừ Feb.20.2010.
Xếp đềtài nầy vào mục cần theodõi  Email cho ngườiquen  In đềtài nầy ra giấy

Trảlời nhanh

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2022 vny2k.com