Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từđiển Việt-Tàu
(haylà Từnguyên HánNôm)
(Vietnamese Chinese Dictionary)

中越 辭典

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.

À ả Ã á Ạ ă Ằ ẳ Ẵ ẵ Ắ ặ Â ầ Ẩ ẫ Ấ ậ Đ è Ẻ ẽ É ẹ Ê ề Ể ễ Ế ệ Ì ỉ Ĩ í Ị Ò ỏ Õ ó Ọ ô Ồ ổ Ỗ ố Ộ ơ Ờ ở Ỡ ớ Ợ ù Ủ ũ Ú ụ Ư ừ Ử ữ Ứ ự Ỳ ỷ Ỹ ý Ỵ
Øāǎēěīǐōǒūǔǖǘǚǜüɑʊtsjtʂŋjəɑəɔʊɤŋʈŋʷʔ§©¶®
沒準 (Ngày:7/30/2021 8:02:11 AM)
福壽延年 (Ngày:8/3/2021 7:19:18 PM)
一竅不通 (Ngày:8/3/2021 7:22:54 PM)
顥Ex (Ngày:8/3/2021 8:52:55 PM)
揚眉吐氣EX (Ngày:8/3/2021 9:41:20 PM)
你還有理 (Ngày:8/3/2021 10:22:39 PM)
淺談 (Ngày:8/3/2021 11:49:09 PM)
淺談 (Ngày:8/3/2021 11:49:21 PM)
黃金時間 (Ngày:8/4/2021 12:19:46 AM)
爋 (Ngày:8/4/2021 12:43:05 AM)
爋 (Ngày:8/4/2021 12:43:23 AM)
迷航 (Ngày:8/4/2021 1:07:47 AM)
.串供 (Ngày:8/4/2021 1:36:20 AM)
偽造文書 (Ngày:8/4/2021 1:37:44 AM)
偽政 (Ngày:8/4/2021 1:41:17 AM)
útnhỏ (Ngày:8/4/2021 2:36:32 AM)
写 (Ngày:8/4/2021 4:42:02 AM)
鐵漢柔情 (Ngày:8/4/2021 6:10:22 AM)
茭白 (Ngày:1/10/2022 12:58:46 PM)
茭白 (Ngày:1/10/2022 1:21:18 PM)
勝不驕敗不餒 (Ngày:1/10/2022 1:31:47 PM)
玉樹臨風 (Ngày:1/10/2022 2:55:47 PM)
玉樹 (Ngày:1/10/2022 2:55:52 PM)
臨風 (Ngày:1/10/2022 3:48:39 PM)
託人 (Ngày:1/10/2022 7:37:02 PM)
舞王 (Ngày:1/10/2022 9:17:23 PM)
Nhucma (Ngày:1/11/2022 1:44:27 AM)
Nước (Ngày:1/11/2022 3:40:29 AM)
Sỉnhic (Ngày:1/11/2022 4:01:33 AM)
重和 (Ngày:1/11/2022 4:38:15 AM)
重和 (Ngày:1/11/2022 7:57:29 AM)
dâncảnh (Ngày:1/11/2022 8:22:23 AM)
人民警察 (Ngày:1/11/2022 8:45:12 AM)
武裝警察 (Ngày:1/11/2022 8:49:20 AM)
阪路 (Ngày:1/11/2022 8:59:17 AM)
板錄 (Ngày:1/11/2022 9:11:26 AM)
版錄 (Ngày:1/11/2022 9:16:04 AM)
nảnnhập (Ngày:1/11/2022 9:34:10 AM)
bảnnhập\ (Ngày:1/11/2022 9:34:16 AM)
bảnnhập (Ngày:1/11/2022 9:34:22 AM)
lụcsư (Ngày:1/11/2022 9:37:46 AM)
紀錄jìlù (Ngày:1/11/2022 9:47:33 AM)
帶引 (Ngày:1/11/2022 10:55:12 AM)
引袋 (Ngày:1/11/2022 10:55:29 AM)
túivãi (Ngày:1/11/2022 11:02:54 AM)
túivảii (Ngày:1/11/2022 11:03:02 AM)
趕明兒 (Ngày:1/11/2022 12:59:54 PM)
大智如愚 (Ngày:1/11/2022 1:23:54 PM)
四海為家 (Ngày:1/11/2022 2:13:54 PM)
tuỳđường (Ngày:1/11/2022 2:37:48 PM)
隋唐 (Ngày:1/11/2022 4:36:25 PM)
日蔭 (Ngày:1/11/2022 5:06:54 PM)
類語 (Ngày:1/11/2022 5:13:10 PM)
類語辭典 (Ngày:1/11/2022 5:14:55 PM)
chuthử (Ngày:1/11/2022 5:26:17 PM)
類語辭典 (Ngày:1/11/2022 5:33:58 PM)
特警 (Ngày:1/11/2022 8:33:15 PM)
氣餒Ex. (Ngày:1/11/2022 8:38:02 PM)
絕擇 (Ngày:1/11/2022 9:31:12 PM)
獻慇慬 (Ngày:1/11/2022 9:37:40 PM)
慇慬 (Ngày:1/11/2022 9:38:02 PM)
慬 (Ngày:1/11/2022 9:38:10 PM)
慇僅 (Ngày:1/11/2022 9:39:24 PM)
獻慇勤 (Ngày:1/11/2022 9:40:53 PM)
Longthành寮寧 (Ngày:1/11/2022 9:57:29 PM)
寮寧 (Ngày:1/11/2022 9:57:38 PM)
好漢不提當年勇 (Ngày:1/11/2022 10:21:04 PM)
oneappleaday (Ngày:1/11/2022 10:21:41 PM)
nghịquết (Ngày:1/12/2022 12:41:01 AM)
nghịquết (Ngày:1/12/2022 12:41:14 AM)
庇薩 (Ngày:1/12/2022 4:54:19 AM)
Vìvu (Ngày:1/12/2022 5:30:00 AM)
Vìvu (Ngày:1/12/2022 5:30:06 AM)
Vìvu (Ngày:1/12/2022 5:30:20 AM)
偽証 (Ngày:1/12/2022 8:19:52 AM)
僞證 (Ngày:1/12/2022 8:22:51 AM)
誘引 (Ngày:1/12/2022 8:59:31 AM)
揺 (Ngày:1/12/2022 9:15:59 AM)
獅舞 (Ngày:1/12/2022 10:11:04 AM)
舞獅子 (Ngày:1/12/2022 10:14:18 AM)
獻殷勤 (Ngày:1/12/2022 10:35:48 AM)
決擇 (Ngày:1/12/2022 1:33:18 PM)
引く (Ngày:1/12/2022 3:27:32 PM)
議決案 (Ngày:1/12/2022 4:34:56 PM)
託人情 (Ngày:1/12/2022 5:39:25 PM)
托情 (Ngày:1/12/2022 5:41:54 PM)
託人 (Ngày:1/12/2022 5:44:36 PM)
共鳴Ex. (Ngày:1/12/2022 9:56:48 PM)
廻響 (Ngày:1/13/2022 8:53:26 AM)
托情 (Ngày:1/13/2022 11:15:54 AM)
託情 (Ngày:1/13/2022 11:27:45 AM)
蘋果手機 (Ngày:1/13/2022 1:06:20 PM)
蘋果公司 (Ngày:1/13/2022 1:19:23 PM)
đặccảnh (Ngày:1/13/2022 1:37:56 PM)
特種警察 (Ngày:1/13/2022 1:38:38 PM)
耶蘇 (Ngày:1/13/2022 2:18:35 PM)
特別警察 (Ngày:1/13/2022 3:51:01 PM)
停航 (Ngày:1/13/2022 4:12:13 PM)
颳台風 (Ngày:1/13/2022 9:34:27 PM)
刮台風 (Ngày:1/13/2022 9:42:32 PM)
破相 (Ngày:1/13/2022 11:24:53 PM)
gi2àngía (Ngày:1/14/2022 9:00:54 AM)
骹 (Ngày:1/14/2022 9:22:19 AM)
摔交 (Ngày:1/14/2022 9:29:15 AM)
腳板心 (Ngày:1/14/2022 11:03:39 AM)
腳面 (Ngày:1/14/2022 11:11:22 AM)
腳板面 (Ngày:1/14/2022 11:13:22 AM)
武漢新冠病毒 (Ngày:1/14/2022 1:12:25 PM)
其間 (Ngày:1/14/2022 4:47:27 PM)
其 (Ngày:1/14/2022 4:49:59 PM)
其間 (Ngày:1/14/2022 4:50:30 PM)
其間 (Ngày:1/14/2022 4:50:39 PM)
其 (Ngày:1/14/2022 4:50:47 PM)
其 (Ngày:1/14/2022 4:51:05 PM)
thămgia (Ngày:1/14/2022 5:40:04 PM)
thêmgia (Ngày:1/14/2022 5:40:56 PM)
xầm (Ngày:1/14/2022 6:02:33 PM)
暗闇 (Ngày:1/14/2022 6:35:30 PM)
sociopath (Ngày:1/14/2022 6:45:41 PM)
可惜tiếchùihụi (Ngày:1/14/2022 7:19:49 PM)
咎由自取rướchoạvàothân (Ngày:1/14/2022 8:01:03 PM)
互聯綱 (Ngày:1/14/2022 10:17:04 PM)
拾己救人 (Ngày:1/14/2022 10:46:21 PM)
蔭陽怪氣 (Ngày:1/14/2022 10:59:11 PM)
滛 (Ngày:1/14/2022 11:35:07 PM)
滛 (Ngày:1/15/2022 9:15:26 AM)
解詁 (Ngày:1/15/2022 2:04:15 PM)
破相 (Ngày:1/15/2022 3:32:29 PM)
破相 (Ngày:1/15/2022 4:22:50 PM)
反社會 (Ngày:1/15/2022 4:37:34 PM)
極右翼 (Ngày:1/15/2022 5:11:50 PM)
判然 (Ngày:1/15/2022 5:17:37 PM)
Đánhsố (Ngày:1/15/2022 5:20:33 PM)
danhsáchhát (Ngày:1/15/2022 6:42:44 PM)
褢 (Ngày:1/15/2022 8:14:38 PM)
氣情 (Ngày:1/15/2022 8:36:54 PM)
biequ (Ngày:1/15/2022 8:56:34 PM)
憋屈 (Ngày:1/15/2022 8:57:40 PM)
饟nam (Ngày:1/15/2022 9:30:59 PM)
繝 (Ngày:1/15/2022 9:57:30 PM)
人販 (Ngày:1/15/2022 10:19:35 PM)
Angry (Ngày:1/16/2022 7:56:21 AM)
攕 (Ngày:1/16/2022 9:08:25 AM)
儉嗇 (Ngày:1/16/2022 9:10:16 AM)
守誓者 (Ngày:1/16/2022 3:24:33 PM)
守誓 (Ngày:1/16/2022 3:24:39 PM)
buônngười (Ngày:1/16/2022 5:08:12 PM)
khiêukhích (Ngày:1/16/2022 5:10:14 PM)
饢 (Ngày:1/16/2022 5:19:50 PM)
對人處世 (Ngày:1/16/2022 7:07:13 PM)
dựtmình (Ngày:1/16/2022 10:13:46 PM)
giựtmình (Ngày:1/16/2022 10:14:04 PM)
跳過 (Ngày:1/16/2022 10:14:32 PM)
khokhang (Ngày:1/17/2022 12:33:31 AM)
khánhphát (Ngày:1/17/2022 12:42:07 AM)
khiêukhích (Ngày:1/17/2022 11:41:37 AM)
khêukhích (Ngày:1/17/2022 11:41:49 AM)
挑刺 (Ngày:1/17/2022 11:43:51 AM)

Want to try our reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003-2022. All rights reserved.

Disclaimers: The accuracy of his website is unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate, e.g., 'democracy' and 'Covid-19', etc. are defined differently in 'Sinazi'; hence, do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice as you might be put in jail in Mao Zhu-Xi's (毛主习) Chinazi. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011