Return to front page!

One-time fee web hosting!


Trangtrước
  Trangkế
VNY2K
Tin Thếgiới
Tin ÐôngnamÁ
Tin Lưutrữ
Thamluận

.

Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 

 


 

.

Trích trong Bàigiớithiệu Tạpchí Văn, sốđặcbiệt "Sáu nhàvăn trẻ", ra ngày 01/03/1972, Sàigòn.

Những Ngườiviết Trẻ

Mai Thảo

Phần nộdung chính của Văn số nầy  [Tạpchí Văn, sốđặcbiệt "Sáu Nhàvăn Trẻ", ra ngày 01/03/1972, Sàigòn] dànhcho sáu truyệnngắn mới của sáu nhàvăn trẻ: Trần Hoài Thư, Mang Viên Long, Mường Mán, Định Nguyên, Phan Cung Nghiệp, Phạm Quang Phước, sáu đoảnthiên nầy do Mai Thảo, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Xuân Hoàng, và Huỳnh Phan Anh đọc và viếtbài giớithiệu.

Nhàvăn Mặc Đỗ mởđầu cho sốđặcbiệt bằng một bàinhậnđịnh chung của ông về hiệntượng truyệnngắn, về cái thếgiới truyệnngắn phongphú, nhiềumặt bâygiờ của những nhàvăn trẻ Việtnam.

Sáu nhàvăn trẻ có sángtác được giớithiệu và trìnhbầy ở những trang sauđây thựcra khôngphải là những khuônmặt còn hoàntoàn mớilạ, bỡngỡ với vănchương và bạnđọc. Têntuổi họ đãcó nhiều vangvọng. Với Văn, sángtác của Mang Viên Long, Trần Hoài Thư, Mường, Định Nguyên, Phan Cung Nghiệp, Phạm Quang Phước đăng trong số nầy cũng khôngphải là lần đăng thứnhất. Từ mấynămnay, sau bướctiến lớn của thơ Việtnam nằmtrong khaisinhvà trưởngthanh tốtđẹp của thơtựdo, đãcó một thựctế vănnghệ mới, và khác, rất đáng ghinhận, nằmtrong lãnhvực sinhđộng và đặcthù của truyệnngắn. Đólà cáihiệntượng những nhàvăn trẻ Việtnam vớii cõi truyệnngắn của họ, cáithếgiới truyệnngắn nhiều phươnghướng và nhiều màusắc mà họ đang cùngnhau tạodựng. Những nhàvăn trẻ đó đã mạnhmẽ đivào vănchương bằng cửangõ truyệnngắn. Lựachọnọn phươngthức biểuhiện đờisống và tuổitrẻ mình bằng thể truyệnngắn. Làmsốnglại thể truyệnngắn, đemlạicho truyệnngắn một hơithở, một kíchthước và những triểnvọng mới sau một thờigian bị lumờ trước ngọntriều trànngập của thơtựdo và những tácphẩm truyệndài. Với những ngườiviết mới, những nhànvăn trẻ, truyệnngắn đã đíchthực được nângđẩy và némtới thành một dòngsông lớn, trànbờ, trong dòngchảy àoạt của vănchương sángtác hiệnnay. Chúngta khôngchỉ nhìnthấy những nhàvăn trẻ sống và viết. Chúngta còn nhìnthấy họ lênđường. Và mangtheo thể truyệnngắn vào một lênđường mới.

Từ nhậnthức nầy, và từ số báo nầy, Văn sẽ khôngchỉ còn làm cáiviệc chọn đạng đơnthuần những truyệnngắn đặcsắc của  những nhàvăn trẻ nhưtrước nữa. Mà, với những bàinhậnđịnh chung vệ một hiệntượng tổngquát, hoặc những bàigiớithiệu riêng về một sángtác, một ngườiviết, chúngtôi làmthêm cáiviệc nghiêncứu, theodõi chiếusáng vào cáithếgiới truyệnngắn của những nhàvăn trẻ hiệnnay, đặt sựgiớithiệu những sángtác mới của những nhàvăn trẻ trên diễnđàn này thành một vấnđề vănhọc. Những nhàvăn trẻ khác và truyệnngắn của họ sẽđược giớithiệu và trìnhbầy trong những sốđặcbiệt sắptới dànhriêng cho họ. Đâylà sốđầu. Và mởđầu bằng bài nhậnđịnh chung của nhàvăn Mặc Đỗ.

M.T.

 x X x

Nguyễn Ðình Toàn

Những truyệnngắn đầutay của một ngướiviết, giốngnhư những dấuhiệu thờitiết của mộtngày (một mùa, một đời nhàvăn) của ngườiviết đó.

Nhưng đấylà dấuhiệu của một ngày ở biển, khôngphải ở đấtbằng. Những tiannắng sớmmai không đảmbảo đó sẽlà một ngày đẹptời và ngượclại.

Cái khôngkhí truyệnngắn của Phan Cung Nghiệp mangđầy vẻ uám của một tâmhồn dườngnhư lúcnào cũng căngthẳng vì những cơndông tưởngtượng. 

  x X x 

 

Xinmời xem Trên Dặmtrường - Phan Cung Nghiệp

 

 


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT
   SÁNGTÁC
   BÚTKÝ VIỄNDU
   TÂMTÌNH SONGNGỮ

 

This website advocates the use of Vietnamese2020 for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
 
www.vny2k.com | Ziendan.net | hocthuat.org | sangtac.net | Han-Viet.com


Copyright © 1999-2009  www.vny2k.com.
All rights reserved