VNY2K Home -- Daily Vietnam's News Update <<Clickhere

One-time fee web hosting!


Trangtrước
  Trangkế
VNY2K
Tin Thếgiới
Tin ÐôngnamÁ
Tin Lưutrữ
Thamluận

.

Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 

.

Motso dieu can gopi 
voi Gs Nguyen Dinh Hoa

V/v: Thongnhat chinhta/Caicach quocngu

Bài cuả Trịnh Nhật

 

1. Taisao can thongnhat chinh ta? Caicach quocngu?

Congtrinh chuyenta, thietlap hethong vantu cho tiengViet cua cac nha-nguamhoc va amvihoc ngay tu thuobandau chua duoc hoanchinh. Lizo taisao?

a. phuongngu chonlua (nguam, amvi). Neu caicach thi lay phuongngu nao lam chuanmuc? Ma muon zunghoa, thi phai zunghoa nhuthenao?

b. cautruc (mothuc) amtiet (bienbiet, mota cang gianzi, zehieu chungnao tot chungdo).

c. zauthanhdieu cho chuviet (bozau vao nguyenam nao thi hopli hon?)

2. Zuavao binhzien nao de caicach?

a. Phonological plane: nguam, amvi, thanhdieu.

b. Semantic plane (ngu-i): tiengViet khongphai la ngonngu donamtiet.

c. Orthographical plane (chinhta): gachnoi, chu viethoa (ten diazanh, ten nguoi).

3. Co loiich thuctien gi khi caicach?

a. viet dienthu: mautu (chucai), zauthanhdieu, chu zinhlien, chu gachnoi.

b. sosanh tienloi va battienloi cua 'software' VPS zung de viet va doc dienthu.

c. optical scanning va optical character recognition (OCR): zukien ve tu thucsu xuathien (actually occurring words) trong ngonngu--canthiet cho viec zichthuat, lam vanpham, lam tudien [dacbiet la loai tudien kethopngu (collocational dictionary) vi co the thietlap duoc 'concordances'], nghiencuu vanthe (writing style) cua vanthisi zuatren zukien duoc 'stored' va 'retrieved'.

4. Chuongngai:

a. Khongco hanlamvien ngonngu co thamquyen tai Vietnam va tren toan thegioi khuyencao thihanh denghi caicach chu quocngu, ma chozu co dinua thi cung khongzegi bao zanchung theoduoc.

b. Thoiquen la bantinh thuhai (second nature) cua connguoi, khongzegi suadoi. Quandiem chuyenmon, hopli cua cac nhangonnguhoc khongconghia la zanchung, banzan thienha, hay cac nhavan, nhabao, kigia se theo ngay.

5. Chutruong:

a. Nguoi biet phai gionglen tiengnoi, bao nguoi khongbiet. Bietdau trongvong 50 hay 100 nam sau se co thaydoi, nhu nguoita da thay co thaydoi trong maychuc nam qua (i ngan/y dai, gachnoi/khong gachnoi ...)?

b. Sansang chapnhan ikien khacbiet, khong so vande chupmu, boivi: (1) chupmu la chienthuat loithoi, thiencan (myopic) dacbiet la ve vande ngonngu; (2) moinguoi zung tren mot quandiem va co hieubiet khac nhau, nen 'motto' cua chungta la: 'we agree to disagree', 'everybody is entitled to his/her own opinion'.

Trinh Nhat

Thang 4, 2000

 

 


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT
   SÁNGTÁC
   BÚTKÝ VIỄNDU
   TÂMTÌNH SONGNGỮ

 

This website advocates the use of Vietnamese2020 and Vietnamese Unicode for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 và tiêuchuẩn Vietnamese Unicode vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | vny2k.net | Ziendan.net | hocthuat.org | sangtac.com | Han-Viet.net


For comments or questions, please email to editor@vny2k.com